דלג לתוכן העמוד

אספקת שירותי ניקיון לשירותי החוף במטה אשר

הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון רצועת חוף הים

 

  1. מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ (להלן: "החברה הכלכלית") מזמינה להציע הצעות מחיר לאספקת שירותי ניקיון נאותים ברצועת חוף הים ובשטחים פתוחים נוספים בשטח המועצה(להלן: "שירותי הניקיון").
  2. שירותי הניקיון יסופקו בטיילת חוף הים מפארק אכזיב (חניה) ועד נקרות ראש הנקרה, כולל מגרש החניה ממחלוטה ליד המאגר ולא כולל חוף מוכרז בצת סה"כ באורך כולל של 4.8 ק"מ (להלן: "טיילת צפונית") ובטיילת החוף הדרומי מגבול שטח השיפוט נהריה דרום ומשבי ציון ועד גבול שטח שיפוט עם העיר עכו, לא כולל חוף מוכרז שבי ציון סה"כ אורך כולל של 7 ק"מ (להלן: "טיילת החוף הדרומי"), וכן בחופי אכזיב בננה ביץ', בצת ושבי ציון, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלל החופים הנ"ל ייקראו יחד "טיילת חוף הים"

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה הכלכלית במועצה אזורית מטה אשר, ד.נ. גליל מערבי, בשעות העבודה הרגילות, ותמורת תשלום בהמחאה לפקודת מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ בסך 500 ₪ בתוספת מס ערך מוסף. הסכום האמור לא יוחזר, החל מתאריך 13/8/17 בשעה 09.00.
  2. עד ליום 14/8/17 בשעה 14:00 יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל החברה הכלכלית באמצעות מי שימונה על ידה לשם טיפול בכך, באמצעות פקס שמספרו 04-9879700, וככל שאלה יענו בכתב, ויועברו אל כל המציעים, יהיה עליהם לצרפן להצעתם, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  3. החברה הכלכלית תקיים מפגש הבהרות וסיור קבלנים, ביום רביעי 9/8/17 בשעה 09.00 מקום המפגש בחוף שבי ציון .
  4. למען הסר ספק, השתתפות במפגש ההבהרות וסיור הקבלנים הינה חובה, וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לא תדון בהצעה של מציע אשר לא ישתתף במפגש.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז