דלג לתוכן העמוד

שירותי גינון ואחזקה למושב לימן

ועד מקומי לימן מס' ישות 5016067643

ד.נ גליל מערבי 22820 טל': 04-9824104 פקס:04-9823042
 

פרסום מכרז לביצוע עבודות למתן שרותי גינון, אחזקה ותחזוקה במושב לימן
 

ועד מקומי מושב לימן להלן:"הועד",מזמין בזאת להגיש לו הצעות לביצוע עבודות למתן שרותי גינון, אחזקה ותחזוקה להלן:"השרות" , אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין הועד לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לקבל באמצעות פניה לוועד ע"פ הפרטים המופיעים מעלה. החל מיום.02.05.2021.שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידיו של המנהל המוניציפאלי - מר איציק באזיז , וזאת לא יאוחר מתאריך 17.05.2021
בשעה: 12:00 לכתובת הדוא"ל: limanvad@gmail.com פתיחת מעטפות יתקיימו במשרדי הועד ביום : 19.05.2021 עד השעה: 24:00 .למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז 18.05.2021 עד השעה 24.00 , על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז בעותק אחד, לתיבת המכרזים הנמצאת בכתובת הועד . הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. הועד יפרסם את תוצואת המכרז ביום 19.05.2021 עד השעה 19.00 והודעה לזוכה תינתן בהתאם.

 

איציק באזיז

 מנהל ועד קהילתי

מושב לימן 

נייד - 0529257121