דלג לתוכן העמוד

מכרז 05.2021 I תפקיד תובע עירוני חיצוני קבוע למועצה

עדכון הארכת מועד אחרון להגשה: יום ראשון, 04 אפריל 2021 שעה 12:00 ("המועד החדש")

הזמנות להציע הצעות לתפקיד תובע עירוני חיצוני קבוע למועצה האזורית מטה אשר

  1. המועצה האזורית מטה אשר  (להלן: "המזמינה" או "המועצה"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירות משפטי כתובע עירוני חיצוני מטעם המועצה  (להלן: "ההליך" ו/או "ההפניה")  לצורך ביצוע אכיפה פלילית בתחומי תכנון ובניה, רישוי עסקים, קנסות, טיפול בהליכים בהתאם לדברי חקיקה, המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד- 1984, וחוקי העזר של המועצה האזורית מטה אשר (להלן: "השירות" ו/או "השירותים") על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  2. ההתקשרות תהא למשך שנה אחת, החל ממועד החתימה על ההסכם (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למזמינה שמורה האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם ב-4 שנים נוספות בהתאם לשיקול דעתה, שנה אחת בכל פעם (להלן: "תקופת האופציה").
  3. את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לרכוש במשרדי המזמינה (קופה 04-9879693) תמורת סך של 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים). סכום זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.
  4. עד ליום חמישי 11 מרץ 2021 בשעה 12:00 יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected] השאלות יענו בכתב, ויועברו אל כל המציעים בדוא"ל, ועליהם יהיה לצרפן להצעתם, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו אך ורק למציעים שרכשו את מסמכי המכרז.
  5. ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית והצעת המחיר, תוגש במעטפה סגורה היטב וללא סימני זיהוי, ותכלול את כל המסמכים הדרושים על פי המכרז.
  6. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ראשון 21 מרץ 2021  04 אפריל 2021 בשעה 12:00 במסירה ידנית בלבד, במשרד עוזרת מנכ"ל המועצה.
  7. הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח בחשבון.

בברכה,
דן תנחומא
מנכ"ל המועצה

נוסח הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד תובע עירוני חיצוני
נספחים סרוקים בקובץ אחד - לחצו כאן
נספח א': טופס הצעת המציע
נספח ב': פירוט ניסיון מקצועי המציע
נספח ג': הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ד': הצהרה בדבר תנאי פסלות
נספח ה': התחייבות לשמירה על סודיות
נספח ו': התחייבות למניעת חשש לניגוד עניינים
נספח ז': הסכם התקשרות
נספח ז'1: מפרט ההתקשרות
נספח ח': נוסח ערבויות
נספח ט': פירוט חלקים חסויים בהצעה
נספח י': תצהיר בדבר אי תאום מכרז
נספח יא': תצהיר היעדר קירבה לעובדי המועצה
נספח יב': נספח ביטוח

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז