דלג לתוכן העמוד

שבי ציון I מכרז מספר 01.2021 - ביצוע עבודות תחזוקה וגינון שטחים ציבוריים בישוב

וועד מקומי שבי ציון  (להלן: "שבי ציון" ו/או "הישוב"") מזמין בזאת הצעות מקבלנים לתחזוקה וגינון השטחים הציבורים ברחבי הישוב.
בביצוע העבודות האחזקה נכללות בין השאר, עבודות השקיה, כיסוח, גיזום ( לרבות גיזום עצים), טיפוח, אספקת צמחים חומרים וכלים, נקיון, ריקון אשפתונים וכיו"ב - הכל על פי פירוט העבודות והשירותים המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם והמפרטים המצורפים לו וכפי שיורה מנהל/ת מטעם הישוב (להלן: "מנהל/ת הישוב").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות הישוב ברחוב דרך הים שבי ציון תמורת 500 ש"ח (במילים: חמש מאות ) ₪ (שלא יוחזרו) בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי בשעות 9:00 עד 16:00 וביום רביעי בשעות 11:30 עד 18:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במזכירות הישוב. לבירורים ושאלות יש לפנות למנהלת הישוב בטלפון: 04-9820251.

סיור מציעים יתקיים ביום רביעי 24 פברואר 2021 בשעה 09:00.  היציאה ממזכירות הישוב. נוכחות בסיור חובה.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 50,000 (במילים: חמישים אלף) ₪
להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו אשר תהא משך כל תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה ותהא ניתנת למימוש בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו העדכנית ע"י בנק ישראל ביום הדרישה) עם דרישתו הראשונה של הישוב ללא הגבלות ו/או התניות.

את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במשרדי מזכירות הישוב רחוב דרך הים, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מספר 1.2021" בלבד - עד ליום רביעי, 03 מרץ 2021 בשעה 12:00.

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הישוב לדוא"ל: [email protected] (להלן: "מנהל/ת הישוב") עד לא יאוחר מיום 28 פברואר 2021 בשעה 15:00. 
תשובות תימסרנה על ידי מנהל/ת הישוב למציע הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המציעים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

הישוב איננו אחראי לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר ישוב למעט מנהל/ת הישוב והן לא יחייבו.
אין הישוב מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המציע כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

בכבוד רב, וועד מקומי שבי ציון

 

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז