דלג לתוכן העמוד

עבודות איסוף ופינוי מכולות אשפה מתחומי המועצה

מוזמנות בזה הצעות מקבלנים לביצוע:

עבודות איסוף ופינוי מכולות אשפה מתחומי מועצה אזורית מטה אשר
1.     מועצה אזורית מטה אשר (להלן: "המזמינה" או "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי מכולות אשפה מישובים הנמצאים בתחום שיפוטה  אל מטמנות מאושרות (להלן: "העבודות").
2.     משך ההתקשרות לביצוע העבודות הוא 36 חודשים, כאשר למועצה תהא אופציה בלעדית להאריך את ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.
3.     את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי מח' רישוי עסקים ואיכות סביבה, בבניין מועצה אזורית מטה אשר, ד.נ. גליל מערבי, בשעות העבודה הרגילות, ותמורת תשלום בהמחאה לפקודת המועצה בסך 700 ₪ בתוספת מס ערך מוסף. הסכום האמור לא יוחזר.
4.     המועצה תקיים מפגש מציעים בתאריך 18.11.19  בשעה 9.00  מקום המפגש בחדר ישיבות הנדסה במועצה אזורית מטה אשר. בתום המפגש יערך סיור קבלנים בשטח.

5.     עד לתאריך 20.11.19  בשעה 12.00   יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל המועצה באמצעות מי שימונה על ידה לשם טיפול בכך, באמצעות דוא"ל avnerg@matteasher.org.ilo:avnerg@matteasher.org.il>. תשובות המועצה יענו בכתב, ויועברו אל כל המציעים, יהיה עליהם לצרפן להצעתם, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

6.     למען הסר ספק, השתתפות במפגש ההבהרות וסיור למציעים הינה חובה, וועדת המכרזים של המועצה לא תדון בהצעה של מציע אשר לא ישתתף במפגש. יודגש כי, כל מידע כאמור שיימסר לא ייחשב ולא יהווה מצג מטעם המועצה, וכי אחריות הבדיקה היא על המציע בלבד, והחברה אינה מתחייבת לחשוף כל מסמך או נתון הנמצא בידה.

7.     ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית, תוגש במעטפה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים.

8.     את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מתאריך 25.11.19 בשעה 15.30 במשרד סגן ראש המועצה  האזורית מטה אשר, במסירה ידנית בלבד.

9.     על המציע יהיה לכתוב בכתב יד את הצעתו על חוברת המכרז ולחתום על כל המסמכים הנלווים בראשי תיבות ובחותמת, ועליו לציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ואת התאריך של הגשת ההצעה. ההצעה תוגש במעטפה חלקה ללא פרטים מזהים. הצעה שלא תוגש בסדר כמפורט לעיל תיפסל על הסף.
10.  המזמינה ו/או וועדת המכרזים רשאית/ות שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז, להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות עפ"י ההסכם, ו/או לבטלו מסיבות ארגוניות תקציביות או אחרות.
11.  הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה אשר תחייבנה את המזמינות ואת המציע.

בכבוד רב,

משה דוידוביץ,

ראש המועצה האזורית מטה אשר

לצפייה בקובץ המצורף למכרז