תקציב המועצה לשנה הקרובה: 316 מיליון שקל

התקציב, שייגדל ב-16 מיליון שקל בהשוואה לשנת 2018, אושר בישיבת המליאה האחרונה. האתגר: לעמוד במסגרת התקציב נוכח עליית מטה אשר במדד הסוציו-אקוונומי - שעלולה להפחית את תמיכת המדינה בפרויקטים רבים בשנים הקרובות


תקציב המועצה יעמוד על 316 מיליון שקל בשנת 2019 - עלייה של כ-16 מיליון שקל בהשוואה לתקציב השנה שהסתיימה. התקציב אושר פה אחד בישיבית המליאה שהתקיימה ב-31 בדצמבר. החלק המרכזי בתקציב, כשליש, ימשיך להיות החינוך – כ-105 מיליון שקל ב-2019.

עקב הבחירות לרשויות המקומיות בסוף אוקטובר ניתנה לרשויות אפשרות להגיש תקציב באיחור, עד לחודש פברואר. אולם ראש המועצה משה דוידוביץ' קידם את הכנת התקציב ואישורו במועד, במטרה להבטיח המשך התנהלות תקציבית רצופה ואחראית. 

אישור תקציב 2019 במליאה האחרונה התבצע גם על רקע עליית המועצה במדד הסוציו-אקונומי שפורסם בסוף חודש נובמבר האחרון - מאשכול 6 לאשכול 7. עלייה זו במדרג תשפיע באופן חלקי על התנהלותה התקציבית של המועצה בשנה זו, ובצורה משמעותית יותר בשנה הבאה. השפעת העלייה במדרג נוגעת בכמה רבדים: קיצוץ במענק האיזון ממשרד הפנים, צמצום היכולת של המועצה להגיש קולות קוראים ולהשתתף במיזמים ופרויקטים השמורים לרשויות מאשכולות נמוכים יותר, כמו גם אחוז השתתפות המדינה בתקציבים שונים.

תקציב 2019 - פירוט התפלגות ההוצאות לשנה הקרובה

הנהלת המועצה שוקדת כבר עתה על הכנת תוכנית שתאפשר להתמודד עם המצב המאתגר החדש הניצב לפתחנו, וזאת בכדי שתוכל המועצה לכלכל צעדיה נכונה לקראת השנים הבאות.

עלייה בחוסן הכלכלי

המדד הסוציו-אקונומי מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות. המדד שהתפרסם בנובמבר מתייחס למפה המוניציפלית של שנת 2015. העלייה במדד בהשוואה לבדיקה הקודמת שערכה הלמ"ס מצביעה על שיפור בחוסן החברתי-כלכלי של תושבי המועצה.

המדד משקלל פרמטרים מתחומים חברתיים וכלכליים שונים - בתחום הדמוגרפיה נלקחו בחשבון הפרמטרים של גיל ממוצע, אחוז המשפחות בעלות 4 ילדים ומעלה, והיחס בין עובדים לנתמכים (יחס תלות); בתחום ההשכלה נלקחו בממוצע שנות הלימוד של האוכלוסייה הבוגרת ואחוז בעלי התארים האקדמיים ביישוב; בתחום התעסוקה נלקחו פרמטרים שלאחוז המועסקים, השכר הממוצע, שיעור המשתכרים מתחת לשכר מינימום ושיעור מקבלי קצבת הבטחת הכנסה; בתחום רמת החיים נלקחו פרמטרים כמו רמת המינוע, שיעור ההכנסה החודשית לנפש ומספר שהייה בחו"ל של תושבי היישוב.

עם פרסום המדד האחרון אמר דוידוביץ': "אני מברך על חוסנם של תושבי מטה אשר המשתקף מהעלייה של המועצה באשכול הדירוג הסוציו-אקונומי. התחזקות התושבים יחד עם הגעתם של משפחות רבות חזקות ואיכותיות כחלק מתהליך הצמיחה הדמוגרפית אשר התרחש ומתרחש במועצה בעשור האחרון הם חשובים מאד להתפתחות האזור.

יחד עם זאת, העלייה מהאשכול ה-6 ל-7 במדד מביאה למצב מורכב, המציב לא מעט אתגרים, ודורשת היערכות מחודשת, התאמה ומתן מענים בכל הנוגע לתקציב המועצה. זאת משום שמדד הלמ"ס מתבסס על מאפייני התושבים ואינו משקף בהכרח את החוסן הפיננסי של הרשות עצמה. לפיכך, אנו נערכים בהתאם למציאות".