דוח מבקר המועצה לשנת 2018

דוח ביקורת ועדים מקומיים 2017

הדוחות המצורפים פרוסמו על ידי המבקר המועצה בסוף שנת 2016. הם מתייחסים לנושאים שטופלו במועצה במהלך שנת 2015.

דוח בנושא מכרזי החכרה

דוח בנושא ביקורת ממוחשבת

דוח בנושא פניות ללמונה על תלונות הציבור

דוח בנושא בתי הספר