המחלקה לקידום ורישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רשיונות עסק והיתרים שונים.

להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

נושא

אגרה בש"ח

אגרת בקשה לרשיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.

326

אגרת העתק מרשיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.

160

אגרת חידוש רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.

326

אגרת בקשה לחוות דעת מיקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.

326