מסמכים נלווים לבקשה לרישיון עסק

 • אישור היישוב ואו בעל הקרקע וזאת לאחר התאמת המבנה ו|או הקרקע למבנה הנדרש בוב"ע
 • חוזה שכירות / אישור בעלות על הנכס/ יפויי כוח של הבעלים
 • אישור פתיחת תיק ארנונה ממחלקת הגביה
 • תוכנית מבנה+ היתר בניה+ גוש וחלקה+ גודל המבנה וגובה
 • דו"ח שימוש עסק
 • דוח בטיחות במידה ונדרש

 

בטיחות

בין עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות, אישור מהנדס וועדה+ היתר בנייה+ שטח גוש וחלקה בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:

 1. בריכות שחיה
 2. גני אירועים/אולמות שמחה
 3. בתי מלון
 4. מפעלי ייצור
 5. מחסני חומ"ס
 6. אירועים תחת כיפת השמים
 7. תחנות דלק
 8. חומרים מסוכנים
 9. רעילים
 10. לקיחים
 11. חומרי נפץ
 12. חומרים רדיואקטיבים
 13. כלי נשק וחומרי הדברה

 

רוכלות מזון

 1. לא תאושר רוכלות מזון בסמיכות לעסק קיים המוכר מזון (מאותו סוג).
 2. לא תאושר רוכלות בשטח פרטי.
 3. לא תאושר רוכלות במקומות בהם הדבר מהווה הפרעה לתנועה לפי שיקול דעת רשות הרישוי.
 4. הגשת המסמכים לרוכלות מזון תעשה לפי השלבים הבאים:
 • הגשת בקשה לרישיון עסק
 • צילום ת.ז של מפעיל הרוכלות
 • אישור בעל השטח בו ניצבת הרוכלות
 • רישיון רכב
 • מפה אשר בה מצוין מיקום הרוכלות
 • תכנית פנימית וחתך חזית של הרוכלות בקנ"מ של 1:50
 • רשימת המוצרים הנמכרים ברוכלות
 • כל משטחי העבודה המדפים והרצפה יהיו מחומר הניתן לניקוי בנקל.
 • הרוכלות לא תחובר לתשתיות קבועות (מים, חשמל, ביוב)
 • תשלום אגרה
 1. הגשה בקשה לרוכלות כללית תעשה לפי השלבים הבאים:
  • הגשת בקשה לרישיון עסק
  • צילום ת.ז
  • צילום רישיון רכב
  • מפה שבה מצוין מיקום הרוכלות
  • תשלום אגרה
  • עוסק מורשה ואו חברה עוסק פטור

עסקים בהם תידרש תכנית נגישות וחוות דעת יועץ נגישות

 1. כל שימוש המקבל קהל ,ציבור.
 2. מבני משרדים.
 3. מבני תעשיה המשלב משרדים.
 4. כל שימוש אחר ע"פ חוק הנגישות במקומות ציבוריים.

 

עסקי מזון כללי

כל מקום העוסק במכירת מזון יצורו עיבודו או אחסנתו יהיה מחויב להציג לרשות הרישוי הסכם הדברה חתום עם מדביר מוסמך.