מכרז כ"א 10/2017 פנימי/חיצוני

העובד שיבחר יהיה עובד הוועד המקומי של מצובה 

משרה בהיקף של 50% משרה. המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר. תחילת העסקה מידית כפיפות ליו"ר ועד מקומי

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפאלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים

* אחראי להבטחת שירותים מוניציפאליים הולמים לתושבים ובכלל זה איתור הבעיות המוניציפאליות

   הדחופות, ההכרחיות והרצויות לקהילה

* קידום תחום החינוך בישוב

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות ועד היישוב

* הפעלת וועדות ניהול וכינוס ישיבות ואספות

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו

* בניית תוכנית עבודה שנתית, בקרת משימות ויעדים

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ

* ניהול העובדים והקבלנים המועסקים על ידי היישוב

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה