הודעה לתושבי מטה אשר: הגשת בקשות העברה של איזור הרישום- לעולים לכיתה א'- בשנת הלימודים תשע"ח

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ח בקשות הורים להעברת תלמידי כיתות א' ממוסד חינוכי אזורי אחד למשנהו, ניתן יהא להגיש עד ליום 15/5/17, וזאת לאחר רישום התלמיד בביה"ס שהוא אזור הרישום של ישובו.

הבקשות ידונו ע"י הגורמים המוסמכים לכך במועצה.

הורה המבקש למשוך את בקשת ההעברה לאחר שזו נתקבלה ואושרה, יכול לעשות כן בכפוף למקום פנוי במוסד החינוכי ממנו ביקש התלמיד לעבור ובכפוף לאי פגיעה בתקן כיתות גם במהלכה של השנה.

את בקשות ההעברה המנומקות יש להפנות בכתובין למחלקת החינוך לידי  דרור ארנשטיין drorA@matteasher.org.il פקס 9879707 עד ל 15/5/17 ולוודא קבלת הבקשה.

בין שיקולי הועדה תילקח בחשבון הערכות בתיה"ס עפ"י מתווה תכנית האסטרטגית בחינוך.

טופס הגשת בקשות להעברת אזור רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח