צו מסים 2018

הנחות לבעלי חובות ארנונה

משרד הפנים אישר למועצה להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חובות ארנונה למגורים ולעסקים

לפרטים המלאים על מבצע גביית הארנונה במועצה  

צו מסים 2017

 

 

צו מסים מאושר לשנת 2017

 

 

3.1 המשמשים כבנק. 330 484.81   331 348.88   135.93
4.תעשיות ומחצבות - לכל מ"ר   0.00         0.00
4.1 מבנים המשמשים לתעשייה,לרבות מחסנים ולמעט סככות. 400 49.87   401 37.97   11.89
4.2 סככה המשמשת לתעשייה. 970 24.30   971 17.01   7.29
4.3 מתקנים המשמשים לחציבה,כרייה ו/או גריסה. 430 24.30   431 17.01   7.29
4.4 שטחים המשמשים לחציבה,כרייה ו/או גריסה. 433 24.30   434 17.01   7.29
5.בתי מלון,לרבות בתי הארחה,אכסניות נוער ויחידות נופש לכל מ"ר              
5.1 בתי מלון,בתי הארחה ואכסניות נוער. 210 58.00   211 41.74   16.26
5.2 חדרי אירוח ונופש,לרבות צימרים וכן בתי הארחה עד 1500 מ"ר 215 40.13   216 28.88   11.25
5.3 בריכות שחיה (כולל המבנים המשמשים את בריכות השחיה). 218 37.52   219 26.27   11.26
6.מבני מלאכה-לכל מ"ר   0.00         0.00
6.1 המשמשים למלאכה,לרבות מחסנים ולמעט סככות. 405 49.87   402 36.05   13.82
6.2 סככה המשמשת למלאכה. 975 44.97   976 31.48   13.49
7.סככות ומבנים חקלאיים לכל מ"ר              
7.1 סככות ומבנים חקלאיים המשמשים לסככה או מבנה חקלאי לרבות רפתות,אורוות,דירים,משתלות מחסנים,לולים,או מבנים לגידול כנף. 964 0.34   963 0.2377   0.10
8.אדמה חקלאית  לכל מ"ר              
8.1 המשמשת לגידולי שלחין,מטעים או לבריכת דגים. 650 0.01   651 0.0077   0.0029
8.2 המשמשת לגידול בעל. 660 0.01   661 0.0077   0.0029
8.3 המשמשת למשתלות או לחממות לא מקורות. 690 0.01   691 0.0077   0.0029
8.4 המשמשת למרעה,חורשה או יער,או לכל מטרה אחרת שלא פורטה לעיל. 670 0.01   671 0.0077   0.0029
9.קרקע תפוסה - לכל מ"ר              
9.1 המשמשת לאיחסון חומרים נכרים או נחצבים או גרוסים 720 9.64   721 6.94   2.70
9.2 המשמשת לתחנת מוניות,לתחנת אוטובוס או לאחסון ציוד ומלאי,תוצרת מפעלי תעשייה,מלאכה או נופש. 700 0.23   701 0.16   0.07
9.3 המשמשת למנחת תעופה. 705 2.09   706 1.47   0.63
9.4 המשמשת למתקני חשמל,למעט עמודי חשמל. 712 2.76   713 1.99   0.77
9.5 המשמשת למתקני תקשורת 715 2.76   716 1.99   0.77
9.7 המשמשת להטמנת אשפה. 730 5.11   731 3.68   1.43
9.8 קרקע תפוסה לעריכת ארועים. 750 7.23   751 5.06   2.17
9.9 יתרת שטח שעליו קיים מבנה חקלאי והמשמש לחקלאות. 760 0.01   761 0.0087   0.0034
9.10 קרקע תפוסה במתקני מים (לרבות מי קולחין). 770 3.73   771 2.68   1.05
9.11 שטח הקרקע עליו הותקן מאגר מים (לרבות קולחין) פתוח. 780 0.29   782 0.21   0.08
9.12 קרקע תפוסה במפעל ליצור נשק. 745 0.13   746 0.09   0.04
9.13 המשמשת לכל מטרה אחרת שלא פורטה לעיל 735 5.75   736 4.50   1.25
10.קרקע תפוסה - מפעל עתיר שטח לכל מ"ר 708 4.65   709 3.49   1.16
11.חניונים לכל מ"ר 753 21.20   754 14.84   6.36
12.נכסים אחרים-לכל מ"ר              
12.1 סככה המשמשת לכל מטרה אחרת שלא פורטה לעיל. 966 20.05   766 14.03   6.01
12.2 המשמשת לממגורות 967 108.94   768 76.26   32.68
12.3 מבנים המשמשים כמכון לטיהור שפכים . 360 49.08   361 34.36   14.72
12.4 המשמש כבית ספר או כיתת לימוד. 530 11.15   531 7.81   3.34
12.5 המשמש לאגודה שיתופית להתיישבות חקלאית ו/או לועד מקומי שלא לצרכי עסק לכל מבנה 470 2.95   471 2.07   0.89
12.6 מוסדות 480 73.85   481 51.69   22.15
12א מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס              
א לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם 0.6 100 0.61   101 0.61    
ב לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם 0.3 102 0.31   103 0.31    
ג לכל מ"ר מעל 2 דונם 104 0.15   105 0.15    
12 ב מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס -               
א בשטח של עד 10 דונם 2.4 106 2.44   107 2.44    
ב לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם 1.2 108 1.22   109 1.22    
ג לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם 0.6 110 0.61   111 0.61    
ד לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.3 112 0.31   113 0.31    
12 ג קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית -               
א בשטח של עד 10 דונם 2.4 114 2.44   115 2.44    
ב לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם 1.2 116 1.22   117 1.22    
ג לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 ד ו נ ם 0.6 118 0.61   119 0.61    
ד לכל מר שמעל 750 דונם 0.3 120 0.31   121 0.31    
               

 

צו ארנונה 2016

 

צו ארונה 2015

 

צו ארנונה 2014

 

צו ארנונה 2013

 

צו ארנונה 2012

 

צו ארנונה 2011