יוצרים יחד תמונת עתיד - מטה אשר

התכנון האסטרטגי - רציונל

התכנון האסטרטגי מסייע רבות בצמיחתה האיכותית והמקצועית של המועצה. נחיצותו  רבה בקידום ענייני הישובים והתושבים תוך הכוונת הפיתוח, המותאם למקום ומתוך ראייה קדימה. התכנית עוסקת בכל הנושאים המרכיבים את החיים, היא מגדירה את חזון האזור ואת המדיניות הנגזרת ממנו. מזוהים בה הכוחות הפועלים במועצה וביישוביה להשגת מטרות משותפות, ובתהליך הכנתה משולבות תכניות פעולה לטווח הקצר והארוך. התכנית מבוססת על שיתוף והשתתפות התושבים ובעלי עניין שונים.


השלב הראשון

השלב הראשון – מערך הרקע לתכנון – משמש כמסד לניתוח והערכת הקיימות והצפויות בתחומי החיים השונים במועצה. בנוסף, הוא מוצג כרקע במפגשי החזון האזורי.

כיום אנו עומדים אחרי השלב השני והמרכזי בתהליך בניית התכנית האסטרטגית – חזון המועצה ומרכיביו. במהלכו הוגדר החזון הסובייקטיבי וממנו נגזרו קווים אסטרטגיים בתחומים השונים וקווי מדיניות.

מועצה אזורית מטה אשר מאופיינת בהטרוגניות חברתית והיא מורכבת מפסיפס רחב של קבוצות אוכלוסייה. על כן קיימת חשיבות רבה להשמעת הקולות השונים על מנת שנוכל ליצור יחד את תמונת העתיד הרצויה למועצה לשנים הקרובות.

השלב השלישי והאחרון – יישום התכנית – איננו נכלל בתהליך העבודה הנוכחי אך הוא חיוני למימוש התכנית.

 

התוכנית האסטרטגית - התהליך

התכנית האסטרטגית מתגבשת בתהליך עבודה שנמשך כשנה. נקודת המוצא של המועצה ושל מתכנני התכנית היא בשיתוף והשתתפות התושבים בגיבוש התכנית משלביה הראשונים ועד חתימתה. החזון והמדיניות שיוגדרו בתכנית יהיו פועל יוצא של חשיפה, ועבודה משותפת ביצירת התכנית ובקביעת עתיד הפיתוח של המועצה. כל זאת נעשה ויעשה במסגרת תכנית מובנת אליה נחשפים התושבים במהלך הדרך, ונבקש את מעורבותכם והתעניינותכם ביצירת עתיד החיים בכל אחד מהיישובים ובמועצה כולה.