שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס הרשמה למאגר.pdf תמיכות 09/11/2016
רשימת טפסים נדרשים.pdf תמיכות 09/11/2016
טופס בקשת תמיכה.pdf תמיכות 09/11/2016
תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור.pdf תמיכות 09/11/2016
כתב התחייבות בקשר לקבלת תמיכה כספית מהרשות.pdf תמיכות 09/11/2016
טופס פרטים אישיים למועמד.doc תמיכות 09/11/2016
תבחינים לבניית בית כנסת.pdf תמיכות 09/11/2016