תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור של המועצה האזורית מטה אשר לשנת 2017

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 בנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל"), מתפרסמים בזה תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית מטה-אשר (להלן: "המועצה") למוסדות ציבור.

נוהל תמיכות במוסדות ציבור וטופס למילוי בקשה לתמיכה

אישור תבחיני התמיכות במליאת המועצה - מאי 2017